ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 42 2 161 1 227 34 52 188 1 275 44 36 175 255 16 22 147 185 2 2 25 29 117 154 2 696 1 1 971
บริหารธุรกิจ 6 12 69 87 6 12 92 1 111 15 6 73 94 6 8 71 85 1 14 15 34 38 319 1 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 2 2 29 33 2 2 16 20 3 3 4 4 48 56
บธ.บ.การตลาด 7 2 25 34 1 5 19 25 8 7 44 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 2 19 27 3 1 36 40 1 10 11 10 3 65 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 6 12 69 87 6 12 92 1 111 12 24 161 1 198
บัญชี 10 28 2 69 109 23 37 61 121 24 23 58 105 6 8 37 51 2 8 10 63 98 2 233 396
บช.บ.การบัญชี 10 28 2 69 109 23 37 61 121 24 23 58 105 6 8 37 51 2 8 10 63 98 2 233 396
ศิลปศาสตร์ 5 2 23 1 31 5 3 35 43 5 7 44 56 4 6 39 49 1 3 4 20 18 144 1 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 13 21 2 3 17 22 1 2 3 7 7 32 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 2 18 24 2 1 27 30 1 3 31 35 2 3 22 27 1 1 9 9 99 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 5 1 7 3 2 8 13 4 2 13 1 20
รวมทั้งหมด 21 42 2 161 1 227 34 52 188 1 275 44 36 175 255 16 22 147 185 2 2 25 29 117 154 2 696 1 1 971