ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 81 1 2 84 56 1 57 59 1 2 62 77 12 1 90 22 1 23 295 15 2 1 3 316
พืชศาสตร์ 30 1 1 32 41 8 1 50 10 10 81 9 1 1 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 30 1 1 32 41 8 1 50 10 10 81 9 1 1 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 38 1 2 41 31 31 69 1 2 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 38 1 2 41 31 31 69 1 2 72
วิทยาศาสตร์ 31 31 21 1 22 4 1 5 13 13 3 1 4 72 2 1 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 31 21 1 22 4 1 5 13 13 3 1 4 72 2 1 75
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 17 17 15 3 18 5 5 38 3 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 15 3 18 3 3 31 3 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 3 3 8 8 8 1 9 4 4 35 1 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 12 3 3 8 8 8 1 9 31 1 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 81 1 2 84 56 1 57 59 1 2 62 77 12 1 90 22 1 23 295 15 2 1 3 316