ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 77 14 91 23 1 24 28 28 128 14 1 143
วิศวกรรมเครื่องกล 35 14 49 12 12 24 24 71 14 85
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 8 8 17 17 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 14 43 4 4 33 14 47
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 42 11 1 12 4 4 57 1 58
ปวส.ไฟฟ้า 8 8 2 2 3 3 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 34 9 1 10 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 77 14 91 23 1 24 28 28 128 14 1 143