ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 67 4 1 1 74 8 125 4 29 166 3 24 1 28 24 1 25 1 1 2 13 241 9 30 1 1 295
บริหารธุรกิจ 1 60 4 1 1 67 8 120 4 29 161 3 18 21 18 1 19 1 1 13 216 9 30 1 269
ปวส.การจัดการ 11 11 16 1 1 18 1 1 1 27 1 1 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 1 6 7 1 14 15
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 22 4 1 28 2 35 2 39 3 57 6 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 19 1 20 5 63 1 28 97 5 82 1 28 1 117
บธ.บ.การจัดการ 3 18 21 18 1 19 3 36 1 40
ศิลปศาสตร์ 7 7 5 5 6 1 7 6 6 1 1 25 1 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 7 5 5 6 1 7 6 6 1 1 25 1 26
รวมทั้งหมด 1 67 4 1 1 74 8 125 4 29 166 3 24 1 28 24 1 25 1 1 2 13 241 9 30 1 1 295