ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 303 8 7 1 1 320 315 7 1 2 325 289 5 3 1 1 1 300 317 43 2 2 2 366 82 8 1 91 133 14 1 1 149 1,439 85 13 6 5 2 1 1,551
การออกแบบ 104 2 3 109 93 1 94 93 2 1 1 1 98 117 24 2 1 144 34 2 36 441 31 6 2 1 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 33 1 1 35 35 1 36 33 33 38 13 51 24 1 25 163 16 1 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 32 1 1 34 28 28 20 1 21 41 5 2 48 121 7 3 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 1 38 27 27 40 1 1 1 1 44 38 6 1 45 6 1 7 148 8 2 2 1 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 3 3 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 37 1 1 39 51 1 52 52 1 53 44 9 53 40 3 1 1 45 224 13 1 1 2 1 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 23 1 24 34 1 35 39 1 40 33 5 38 27 3 30 156 9 1 1 167
ทล.บ.เซรามิก 14 1 15 17 17 13 13 11 4 15 13 1 1 15 68 4 1 1 1 75
ศิลปกรรม 66 2 1 69 69 4 1 74 65 3 68 74 3 1 78 19 19 293 12 1 2 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 66 2 1 69 69 4 1 74 65 3 68 74 3 1 78 19 19 293 12 1 2 308
สถาปัตยกรรม 96 4 2 1 103 102 1 1 1 105 79 2 81 82 7 1 1 91 82 8 1 91 40 9 49 481 29 5 3 1 1 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 1 35 33 1 34 26 1 1 1 29 29 3 32 17 9 26 174 14 1 1 1 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 61 4 2 1 68 68 1 1 70 46 1 47 56 6 62 53 5 1 59 17 17 301 15 4 2 1 323
รวมทั้งหมด 303 8 7 1 1 320 315 7 1 2 325 289 5 3 1 1 1 300 317 43 2 2 2 366 82 8 1 91 133 14 1 1 149 1,439 85 13 6 5 2 1 1,551