ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 129 1 130 97 3 1 101 24 24 250 4 1 255
วิศวกรรมเครื่องกล 22 22 16 16 7 7 45 45
ปวส.ช่างยนต์ 4 4 7 7 7 7 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 9 9 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 78 78 58 3 61 9 9 145 3 148
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 9 9 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 78 78 44 3 47 122 3 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 1 30 23 1 24 8 8 60 1 1 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 12 6 6 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 1 30 11 1 12 40 1 1 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 129 1 130 97 3 1 101 24 24 250 4 1 255