ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 193 10 1 3 207 210 2 1 1 1 215 235 2 1 2 240 162 1 163 12 1 13 125 4 1 1 1 5 137 937 18 3 2 1 4 10 975
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 1 13 12 1 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมเครื่องกล 6 3 9 6 3 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 6 3 9 6 3 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 115 2 1 2 120 108 1 1 1 1 112 164 2 1 1 168 58 1 59 53 2 1 2 58 498 7 1 2 3 6 517
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 29 36 1 37 54 54 119 1 120
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 58 2 1 2 63 57 1 1 1 60 80 2 1 1 84 55 1 56 30 2 1 1 34 280 7 1 1 3 5 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19 19 15 15 30 30 3 3 10 1 11 77 1 78
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 43 56 1 57 35 35 54 54 51 2 1 1 2 57 239 3 1 1 2 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 56 1 57 35 35 54 54 51 2 1 1 2 57 239 3 1 1 2 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 5 1 35 46 46 36 1 37 50 50 21 1 22 182 5 1 2 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 11 1 12 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 5 1 35 46 46 36 1 37 36 36 10 10 157 5 1 1 164
รวมทั้งหมด 193 10 1 3 207 210 2 1 1 1 215 235 2 1 2 240 162 1 163 12 1 13 125 4 1 1 1 5 137 937 18 3 2 1 4 10 975