ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 59 159 2 6 261 28 35 1 149 3 216 34 41 184 2 261 24 25 1 146 1 4 201 5 6 52 4 67 126 166 2 690 5 3 14 1,006
บริหารธุรกิจ 10 17 58 1 4 90 7 10 68 1 86 5 4 91 1 101 12 6 1 65 1 85 4 5 40 1 50 38 42 1 322 2 1 6 412
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 2 18 24 4 4 33 41 8 6 51 65
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 10 17 58 1 4 90 7 10 68 1 86 5 4 91 1 101 22 31 217 2 1 4 277
บธ.บ.การจัดการ 1 2 1 24 28 1 5 1 7 1 3 1 29 1 35
บธ.บ.การตลาด 7 2 23 1 33 2 2 7 2 25 1 35
บัญชี 23 33 67 123 18 23 1 59 1 102 24 34 59 1 118 6 10 42 2 60 1 6 2 9 71 101 1 233 2 4 412
บช.บ.การบัญชี 23 33 67 123 18 23 1 59 1 102 24 34 59 1 118 6 10 42 2 60 1 6 2 9 71 101 1 233 2 4 412
ศิลปศาสตร์ 2 9 34 1 2 48 3 2 22 1 28 5 3 34 42 6 9 39 1 1 56 1 6 1 8 17 23 135 1 2 4 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 11 1 2 16 1 2 2 1 6 3 2 7 12 5 5 20 1 1 2 34
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 5 10 21 3 1 4 6 5 13 1 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 8 23 32 2 20 22 2 1 27 30 4 29 1 1 35 1 3 4 6 13 102 1 1 123
รวมทั้งหมด 35 59 159 2 6 261 28 35 1 149 3 216 34 41 184 2 261 24 25 1 146 1 4 201 5 6 52 4 67 126 166 2 690 5 3 14 1,006