ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 996 36 5 2 14 1,053 764 37 3 4 2 5 815 661 17 2 2 4 3 689 532 15 1 2 5 555 43 43 528 21 2 2 2 83 638 3,524 126 6 15 2 10 110 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 111 6 2 119 83 1 1 85 103 1 2 106 77 3 1 81 43 43 44 3 13 60 461 14 2 2 15 494
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 6 1 7 125 1 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 3 1 32 32 32 35 35 23 1 24 14 14 1 1 133 4 1 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 29 2 1 32 7 7 37 2 13 52 73 4 1 13 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 53 3 1 57 30 1 1 32 47 1 2 50 130 5 1 2 1 139
วิศวกรรมเครื่องกล 192 7 1 1 4 205 125 26 1 152 91 2 2 95 125 1 126 172 7 1 1 27 208 705 42 2 2 2 2 31 786
ปวส.ช่างยนต์ 33 1 34 13 1 14 19 19 65 1 1 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 35 2 37 23 23 19 1 20 18 18 22 1 4 27 117 2 6 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 67 3 1 1 72 41 24 1 66 18 1 19 20 20 31 1 4 36 177 29 1 1 5 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 51 2 1 54 48 1 49 54 2 56 87 1 88 95 5 1 1 19 121 335 8 1 1 2 2 19 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 2 8 4 4 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 348 17 1 4 370 306 6 1 3 4 320 204 5 2 1 212 135 10 2 147 118 4 1 25 148 1,111 42 2 4 2 36 1,197
ปวส.ไฟฟ้า 38 1 39 33 33 1 1 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 1 31 16 16 1 1 46 2 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 2 18 16 2 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 59 3 1 63 44 1 1 46 30 1 1 32 133 5 3 141
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 146 10 1 2 159 155 4 1 2 162 123 4 2 129 66 9 1 76 27 1 5 33 517 28 2 2 10 559
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 71 2 73 49 1 2 52 51 51 69 1 1 71 70 1 17 88 310 4 1 2 18 335
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 9 1 1 11 5 2 7 18 3 1 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 128 2 2 132 94 2 1 97 93 3 1 1 98 69 2 71 54 3 6 63 438 10 3 10 461
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 1 41 31 1 32 20 20 24 24 4 4 119 1 1 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 88 1 2 91 63 2 65 73 3 1 1 78 45 2 47 50 3 6 59 319 9 3 9 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 217 4 1 1 4 227 156 2 1 2 161 170 6 1 1 178 126 2 1 1 130 140 4 2 1 12 159 809 18 2 4 4 18 855
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 1 16 15 1 16 30 1 1 32
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 1 1 68 43 1 44 50 1 51 54 1 55 56 1 1 6 64 269 4 1 2 6 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 136 2 1 4 143 98 1 2 101 120 5 1 1 127 72 2 1 75 84 2 2 6 94 510 12 4 2 12 540
รวมทั้งหมด 996 36 5 2 14 1,053 764 37 3 4 2 5 815 661 17 2 2 4 3 689 532 15 1 2 5 555 43 43 528 21 2 2 2 83 638 3,524 126 6 15 2 10 110 3,793