ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 59 159 2 8 263 28 35 1 149 3 216 34 40 178 1 253 24 25 1 146 1 4 201 3 2 21 2 28 124 161 2 653 4 3 14 961
บริหารธุรกิจ 10 17 58 1 4 90 7 10 68 1 86 5 3 86 94 12 6 1 65 1 85 3 2 17 22 37 38 1 294 1 1 5 377
บธ.บ.การจัดการ 1 2 1 24 28 4 4 1 2 1 28 32
บธ.บ.การตลาด 7 2 23 1 33 7 2 23 1 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 2 18 24 3 2 13 18 7 4 31 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 10 17 58 1 4 90 7 10 68 1 86 5 3 86 94 22 30 212 1 1 4 270
บัญชี 23 33 67 1 124 18 23 1 59 1 102 24 34 59 1 118 6 10 42 2 60 2 2 4 71 100 1 229 2 5 408
บช.บ.การบัญชี 23 33 67 1 124 18 23 1 59 1 102 24 34 59 1 118 6 10 42 2 60 2 2 4 71 100 1 229 2 5 408
ศิลปศาสตร์ 2 9 34 1 3 49 3 2 22 1 28 5 3 33 41 6 9 39 1 1 56 2 2 16 23 130 1 2 4 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 5 10 21 2 2 6 5 12 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 8 23 1 33 2 20 22 2 1 26 29 4 29 1 1 35 5 13 98 1 2 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 11 1 2 16 1 2 2 1 6 3 2 7 12 5 5 20 1 1 2 34
รวมทั้งหมด 35 59 159 2 8 263 28 35 1 149 3 216 34 40 178 1 253 24 25 1 146 1 4 201 3 2 21 2 28 124 161 2 653 4 3 14 961