ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 18 35 1 60 4 25 29 6 3 1 28 38 3 3 25 3 34 1 6 2 9 15 29 1 119 6 170
วิทยาศาสตร์ 1 6 20 27 2 11 13 6 2 1 7 16 1 1 10 1 13 1 5 2 8 8 12 1 53 3 77
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 6 20 27 2 11 13 6 2 1 7 16 1 1 10 1 13 1 5 2 8 8 12 1 53 3 77
อุตสาหกรรมเกษตร 5 12 15 1 33 2 14 16 1 21 22 2 2 15 2 21 1 1 7 17 66 3 93
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 12 15 1 33 2 14 16 1 21 22 5 15 50 1 71
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 15 2 21 1 1 2 2 16 2 22
รวมทั้งหมด 6 18 35 1 60 4 25 29 6 3 1 28 38 3 3 25 3 34 1 6 2 9 15 29 1 119 6 170