ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 357 15 4 1 1 1 379 292 7 5 304 309 8 1 318 289 2 1 1 1 1 1 296 86 3 1 1 91 108 4 1 1 22 136 1,441 39 10 4 4 1 25 1,524
การออกแบบ 135 6 1 142 96 3 3 102 90 1 91 92 1 1 1 1 96 31 2 1 34 444 13 4 1 1 2 465
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 47 3 50 31 1 1 33 35 1 36 33 33 16 1 17 162 5 1 1 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 37 2 1 40 29 2 1 32 28 28 20 1 21 2 2 116 5 1 1 123
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 51 1 52 35 1 36 27 27 39 1 1 1 42 10 1 11 162 2 2 1 1 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 3 1 4 4 1 5
เทคโนโลยีศิลป์ 38 1 39 37 37 49 1 50 51 1 52 32 1 9 42 207 2 1 10 220
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 29 1 30 20 20 33 1 34 38 1 39 23 1 6 30 143 2 1 7 153
ทล.บ.เซรามิก 9 9 17 17 16 16 13 13 9 3 12 64 3 67
ศิลปกรรม 74 4 1 1 1 81 61 2 1 64 68 5 73 65 1 1 67 21 1 1 2 25 289 12 2 2 2 3 310
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 74 4 1 1 1 81 61 2 1 64 68 5 73 65 1 1 67 21 1 1 2 25 289 12 2 2 2 3 310
สถาปัตยกรรม 110 4 3 117 98 2 1 101 102 2 104 81 81 86 3 1 1 91 24 1 10 35 501 12 4 1 1 10 529
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 3 5 2 3 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 42 42 35 35 33 1 34 34 34 26 1 1 1 29 15 1 4 20 185 3 1 1 4 194
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 68 4 3 75 63 2 1 66 69 1 70 47 47 60 2 62 7 3 10 314 9 4 3 330
รวมทั้งหมด 357 15 4 1 1 1 379 292 7 5 304 309 8 1 318 289 2 1 1 1 1 1 296 86 3 1 1 91 108 4 1 1 22 136 1,441 39 10 4 4 1 25 1,524