ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 89 5 1 7 102 103 10 1 1 2 117 73 2 1 76 39 1 1 41 18 1 5 24 322 19 2 1 2 14 360
พืชศาสตร์ 12 1 13 4 3 2 9 12 1 13 1 1 2 4 29 4 1 5 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 2 2 4 2 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 1 9 8 1 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 2 3 2 7 1 1 2 6 4 3 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 46 3 1 5 55 56 7 1 1 65 49 2 1 52 4 4 155 12 2 1 1 5 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 8 3 11 4 4 12 3 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 46 3 1 5 55 48 4 1 1 54 49 2 1 52 143 9 2 1 1 5 161
สัตวศาสตร์และประมง 5 2 7 14 14 3 3 22 2 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 1 1 8 8
วท.บ.ประมง 7 7 2 2 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 26 1 27 43 43 24 24 13 1 14 10 3 13 116 1 4 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 1 26 42 42 24 24 12 1 13 2 2 105 1 1 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 8 3 11 10 3 13
รวมทั้งหมด 89 5 1 7 102 103 10 1 1 2 117 73 2 1 76 39 1 1 41 18 1 5 24 322 19 2 1 2 14 360