ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 39 68 2 118 92 353 1 705 1 23 1,175 101 392 1 773 1 25 1,293
บริหารธุรกิจ 6 24 53 83 35 180 1 351 1 12 580 41 204 1 404 1 12 663
ปวส.การจัดการ 1 10 21 32 1 10 21 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 14 32 51 5 14 32 51
บธ.บ.การจัดการ 9 79 1 129 1 3 222 9 79 1 129 1 3 222
บธ.บ.การตลาด 9 44 74 2 129 9 44 74 2 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 57 148 7 229 17 57 148 7 229
บัญชี 3 15 15 2 35 45 129 189 9 372 48 144 204 11 407
ปวส.การบัญชี 3 15 15 2 35 3 15 15 2 35
บช.บ.การบัญชี 45 129 189 9 372 45 129 189 9 372
ศิลปศาสตร์ 12 44 165 2 223 12 44 165 2 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 26 55 1 89 7 26 55 1 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 18 110 1 134 5 18 110 1 134
รวมทั้งหมด 9 39 68 2 118 92 353 1 705 1 23 1,175 101 392 1 773 1 25 1,293