ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 378 78 43 2 1 1 2 505 2,821 647 15 8 3 5 98 3,597 26 6 32 3,225 731 58 10 4 6 100 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 351 88 2 12 453 351 88 2 12 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 132 17 4 153 132 17 4 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 142 56 2 7 207 142 56 2 7 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 15 1 93 77 15 1 93
วิศวกรรมเครื่องกล 54 21 1 76 679 120 5 1 1 21 827 12 4 16 745 145 5 2 1 21 919
ปวส.ช่างยนต์ 54 21 1 76 54 21 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 6 1 3 123 113 6 1 3 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 376 91 3 1 1 16 488 376 91 3 1 1 16 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 94 11 105 94 11 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 90 12 1 2 105 90 12 1 2 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 4 16 12 4 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 185 39 41 1 1 2 269 822 271 5 2 1 1 31 1,133 14 2 16 1,021 312 46 3 1 2 33 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 65 3 1 69 65 3 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 102 33 41 1 2 179 102 33 41 1 2 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 334 78 2 1 14 429 334 78 2 1 14 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 284 119 1 2 1 10 417 284 119 1 2 1 10 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 46 10 1 57 46 10 1 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 158 64 2 6 230 158 64 2 6 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 2 16 14 2 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 409 57 1 2 8 477 409 57 1 2 8 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 101 18 2 121 101 18 2 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 308 39 1 2 6 356 308 39 1 2 6 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 139 18 2 1 160 560 111 5 2 1 2 26 707 699 129 7 2 2 2 26 867
ปวส.ช่างโลหะ 46 1 1 48 46 1 1 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 13 1 1 56 41 13 1 1 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 52 4 56 52 4 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 275 72 2 1 17 367 275 72 2 1 17 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 70 4 1 1 76 70 4 1 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 215 35 2 2 1 9 264 215 35 2 2 1 9 264
รวมทั้งหมด 378 78 43 2 1 1 2 505 2,821 647 15 8 3 5 98 3,597 26 6 32 3,225 731 58 10 4 6 100 4,134