ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 378 78 43 2 1 1 2 505 2,821 647 15 8 3 5 98 3,597 26 6 32 3,225 731 58 10 4 6 100 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 54 21 1 76 679 120 5 1 1 21 827 12 4 16 745 145 5 2 1 21 919
ปวส.ช่างยนต์ 54 21 1 76 54 21 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 6 1 3 123 113 6 1 3 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 90 12 1 2 105 90 12 1 2 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 376 91 3 1 1 16 488 376 91 3 1 1 16 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 94 11 105 94 11 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 4 16 12 4 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 185 39 41 1 1 2 269 964 327 5 4 1 1 38 1,340 14 2 16 1,163 368 46 5 1 2 40 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 65 3 1 69 65 3 1 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 102 33 41 1 2 179 102 33 41 1 2 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 46 10 1 57 46 10 1 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 284 119 1 2 1 10 417 284 119 1 2 1 10 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 334 78 2 1 14 429 334 78 2 1 14 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 158 64 2 6 230 158 64 2 6 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 142 56 2 7 207 142 56 2 7 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 2 16 14 2 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 541 74 1 2 12 630 541 74 1 2 12 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 132 17 4 153 132 17 4 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 101 18 2 121 101 18 2 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 308 39 1 2 6 356 308 39 1 2 6 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 139 18 2 1 160 637 126 5 2 1 2 27 800 776 144 7 2 2 2 27 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 52 4 56 52 4 56
ปวส.ช่างโลหะ 46 1 1 48 46 1 1 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 13 1 1 56 41 13 1 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 215 35 2 2 1 9 264 215 35 2 2 1 9 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 275 72 2 1 17 367 275 72 2 1 17 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 15 1 93 77 15 1 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 70 4 1 1 76 70 4 1 1 76
รวมทั้งหมด 378 78 43 2 1 1 2 505 2,821 647 15 8 3 5 98 3,597 26 6 32 3,225 731 58 10 4 6 100 4,134