ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47 4 2 2 55 402 61 2 4 3 3 17 492 6 1 1 3 11 455 66 3 6 3 3 22 558
พืชศาสตร์ 10 2 1 13 134 31 2 1 1 1 6 176 4 1 5 148 33 3 1 1 1 7 194
ปวส.พืชศาสตร์ 10 2 1 13 10 2 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 33 4 1 4 42 33 4 1 4 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 101 27 2 1 1 2 134 101 27 2 1 1 2 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 32 1 2 1 36 187 22 2 2 6 219 219 23 2 2 2 7 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 1 1 1 23 20 1 1 1 23
ปวส.ประมง 12 1 13 12 1 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 143 9 2 1 5 160 143 9 2 1 5 160
วท.บ.ประมง 44 13 1 1 59 44 13 1 1 59
อุตสาหกรรมเกษตร 5 1 6 81 8 3 5 97 2 1 3 6 88 10 3 8 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 79 6 3 5 93 79 6 3 5 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 4 2 2 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 1 3 6 2 1 3 6
รวมทั้งหมด 47 4 2 2 55 402 61 2 4 3 3 17 492 6 1 1 3 11 455 66 3 6 3 3 22 558