ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1 1 980 95 8 1 1 1 27 1,113 981 95 8 1 1 1 27 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 6 1 6 104 91 6 1 6 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 61 4 1 6 72 61 4 1 6 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 2 32 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 115 2 117 115 2 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 115 2 117 115 2 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 342 28 2 1 8 381 342 28 2 1 8 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 289 14 1 1 5 310 289 14 1 1 5 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 11 1 3 55 40 11 1 3 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 1 248 17 4 1 7 277 249 17 4 1 7 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 248 17 4 1 7 277 248 17 4 1 7 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 184 44 1 1 4 234 184 44 1 1 4 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 49 5 1 1 3 59 49 5 1 1 3 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 135 39 1 175 135 39 1 175
รวมทั้งหมด 1 1 980 95 8 1 1 1 27 1,113 981 95 8 1 1 1 27 1,114