ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 40 75 3 128 92 359 1 718 1 1 20 1,192 102 399 1 793 1 1 23 1,320
บริหารธุรกิจ 7 25 60 1 93 35 180 1 359 1 1 9 586 42 205 1 419 1 1 10 679
ปวส.การจัดการ 1 11 23 1 36 1 11 23 1 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 14 37 57 6 14 37 57
บธ.บ.การจัดการ 9 78 1 130 1 3 222 9 78 1 130 1 3 222
บธ.บ.การตลาด 9 44 76 1 130 9 44 76 1 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 58 153 1 5 234 17 58 153 1 5 234
บัญชี 3 15 15 2 35 45 135 194 9 383 48 150 209 11 418
ปวส.การบัญชี 3 15 15 2 35 3 15 15 2 35
บช.บ.การบัญชี 45 135 194 9 383 45 135 194 9 383
ศิลปศาสตร์ 12 44 165 2 223 12 44 165 2 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 26 55 1 89 7 26 55 1 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 18 110 1 134 5 18 110 1 134
รวมทั้งหมด 10 40 75 3 128 92 359 1 718 1 1 20 1,192 102 399 1 793 1 1 23 1,320