ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 37 110 9 165 9 37 110 9 165
วิทยาศาสตร์ 4 16 58 7 85 4 16 58 7 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 4 2 2 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 16 56 5 81 4 16 56 5 81
อุตสาหกรรมเกษตร 5 21 52 2 80 5 21 52 2 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 21 52 2 80 5 21 52 2 80
รวมทั้งหมด 9 37 110 9 165 9 37 110 9 165