ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 209 361 1 2 635 347 714 4 575 3 1 31 1,675 409 923 4 936 3 2 33 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 100 87 1 96 8 292 100 87 1 96 8 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 50 38 20 1 109 50 38 20 1 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 38 1 49 5 128 35 38 1 49 5 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 11 27 2 55 15 11 27 2 55
วิศวกรรมเครื่องกล 13 59 100 1 173 56 109 59 1 3 228 69 168 159 1 4 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 21 55 87 11 21 55 87
ปวส.ช่างยนต์ 2 38 45 1 86 2 38 45 1 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 109 59 1 3 228 56 109 59 1 3 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 17 63 117 1 198 98 246 2 184 1 1 8 540 115 309 2 301 1 2 8 738
ปวส.ไฟฟ้า 5 21 50 76 5 21 50 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 20 34 1 64 9 20 34 1 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 22 33 58 3 22 33 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 47 122 1 88 1 2 261 47 122 1 88 1 2 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 38 60 69 1 4 172 38 60 69 1 4 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 64 1 27 2 107 13 64 1 27 2 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 12 44 51 1 108 53 146 1 118 6 324 65 190 1 169 7 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 12 44 51 1 108 12 44 51 1 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 53 146 1 118 6 324 53 146 1 118 6 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 20 43 93 156 40 126 118 1 6 291 60 169 211 1 6 447
ปวส.ช่างกลโรงงาน 10 38 37 85 10 38 37 85
ปวส.ช่างโลหะ 10 5 56 71 10 5 56 71
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 126 118 1 6 291 40 126 118 1 6 291
รวมทั้งหมด 62 209 361 1 2 635 347 714 4 575 3 1 31 1,675 409 923 4 936 3 2 33 2,310