ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 1 1 1 36 351 32 4 1 3 391 7 7 391 33 4 1 1 4 434
พืชศาสตร์ 12 1 1 14 118 9 1 2 130 130 10 1 3 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 1 5 4 1 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 1 9 8 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 118 9 1 2 130 118 9 1 2 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 16 1 17 64 1 1 66 80 1 1 1 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 16 1 17 16 1 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 64 1 1 66 64 1 1 66
วิทยาศาสตร์ 71 3 2 76 71 3 2 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 1 14 13 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 55 3 1 59 55 3 1 59
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 63 16 1 80 2 2 70 16 1 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 56 6 1 63 56 6 1 63
วท.บ.ประมง 7 10 17 7 10 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 2 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 35 3 1 39 5 5 40 3 1 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 35 3 1 39 35 3 1 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 33 1 1 1 36 351 32 4 1 3 391 7 7 391 33 4 1 1 4 434