ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 68 30 1 99 3,729 867 19 11 2 3 113 4,744 24 24 3,821 897 19 12 2 3 113 4,867
บริหารธุรกิจ 28 16 1 45 2,450 503 13 8 1 2 78 3,055 24 24 2,502 519 13 9 1 2 78 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 26 16 1 43 26 16 1 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 208 15 1 1 15 240 208 15 1 1 15 240
บธ.บ.การจัดการ 659 153 1 1 18 832 659 153 1 1 18 832
บธ.บ.การตลาด 693 152 4 3 1 14 867 693 152 4 3 1 14 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 383 74 2 1 14 474 383 74 2 1 14 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 507 109 5 3 1 17 642 507 109 5 3 1 17 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 40 14 54 781 246 4 1 1 16 1,049 821 260 4 1 1 16 1,103
ปวส.การบัญชี 40 14 54 40 14 54
บช.บ.การบัญชี 781 246 4 1 1 16 1,049 781 246 4 1 1 16 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 498 118 2 3 4 625 498 118 2 3 4 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 311 89 2 3 4 409 311 89 2 3 4 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 187 29 216 187 29 216
รวมทั้งหมด 68 30 1 99 3,729 867 19 11 2 3 113 4,744 24 24 3,821 897 19 12 2 3 113 4,867