ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,560 179 9 6 3 5 81 1,843 6 6 1,566 179 9 6 3 5 81 1,849
การออกแบบ 561 79 4 1 2 30 677 6 6 567 79 4 1 2 30 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 211 36 13 260 211 36 13 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 160 32 3 1 5 201 160 32 3 1 5 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 190 11 1 1 1 12 216 190 11 1 1 1 12 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 251 24 1 1 1 7 285 251 24 1 1 1 7 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 177 16 1 3 197 177 16 1 3 197
ทล.บ.เซรามิก 74 8 1 1 4 88 74 8 1 1 4 88
ศิลปกรรม 323 34 2 3 16 378 323 34 2 3 16 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 323 34 2 3 16 378 323 34 2 3 16 378
สถาปัตยกรรม 425 42 2 2 1 3 28 503 425 42 2 2 1 3 28 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 18 1 3 22 18 1 3 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 148 20 1 1 1 12 183 148 20 1 1 1 12 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 259 21 1 1 3 13 298 259 21 1 1 3 13 298
รวมทั้งหมด 1,560 179 9 6 3 5 81 1,843 6 6 1,566 179 9 6 3 5 81 1,849