ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 8 102 2 2 106 228 15 1 244 338 17 3 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 39 1 40 66 5 1 72 113 6 1 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 29 1 30 37 1 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 5 1 72 66 5 1 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 1 2 45 73 7 80 115 8 2 125
ปวส.ไฟฟ้า 42 1 2 45 42 1 2 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 73 7 80 73 7 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 21 89 3 92 110 3 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 21 21 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 89 3 92 89 3 92
รวมทั้งหมด 8 8 102 2 2 106 228 15 1 244 338 17 3 358