ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 155 1 1 2 3 169 43 516 10 25 3 4 13 614 1 1 2 50 672 11 26 3 6 17 785
พืชศาสตร์ 2 34 1 37 14 137 4 7 1 7 170 16 171 4 8 1 7 207
ปวส.พืชศาสตร์ 2 34 1 37 2 34 1 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 137 4 7 1 7 170 14 137 4 7 1 7 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 51 2 56 3 51 2 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 51 2 56 3 51 2 56
สัตวศาสตร์และประมง 4 65 2 71 16 214 5 4 2 241 20 279 5 4 2 2 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 42 43 1 42 43
ปวส.ประมง 3 23 2 28 3 23 2 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 12 157 4 2 1 176 12 157 4 2 1 176
วท.บ.ประมง 4 57 1 2 1 65 4 57 1 2 1 65
อุตสาหกรรมเกษตร 1 56 1 58 10 114 1 14 2 2 4 147 1 1 2 11 171 2 14 2 2 5 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 52 1 54 1 52 1 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 48 1 2 1 56 4 48 1 2 1 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 6 66 12 1 2 4 91 6 66 12 1 2 4 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 7 155 1 1 2 3 169 43 516 10 25 3 4 13 614 1 1 2 50 672 11 26 3 6 17 785