ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46 4 2 2 54 424 58 3 4 3 3 12 507 6 1 1 3 11 476 63 4 6 3 3 17 572
พืชศาสตร์ 10 2 1 13 146 31 2 1 1 1 6 188 4 1 5 160 33 3 1 1 1 7 206
ปวส.พืชศาสตร์ 10 2 1 13 10 2 1 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 103 26 2 1 1 3 136 103 26 2 1 1 3 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 43 5 1 3 52 43 5 1 3 52
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 31 1 2 1 35 193 22 1 2 2 5 225 224 23 1 2 2 2 6 260
ปวส.ประมง 12 1 13 12 1 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 1 1 1 22 19 1 1 1 22
วท.บ.ประมง 45 13 1 1 60 45 13 1 1 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 148 9 1 2 1 4 165 148 9 1 2 1 4 165
อุตสาหกรรมเกษตร 5 1 6 85 5 3 1 94 2 1 3 6 92 7 3 4 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 2 1 23 20 2 1 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 3 3 71 65 3 3 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 1 3 6 2 1 3 6
รวมทั้งหมด 46 4 2 2 54 424 58 3 4 3 3 12 507 6 1 1 3 11 476 63 4 6 3 3 17 572