ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1 1 979 90 9 1 1 1 27 1,108 980 90 9 1 1 1 27 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 6 1 6 104 91 6 1 6 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 61 4 1 6 72 61 4 1 6 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 2 32 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 114 2 116 114 2 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 114 2 116 114 2 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 339 27 3 1 9 379 339 27 3 1 9 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 287 13 1 1 5 307 287 13 1 1 5 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 11 2 3 55 39 11 2 3 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 1 4 3 1 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 1 247 17 4 1 6 275 248 17 4 1 6 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 247 17 4 1 6 275 247 17 4 1 6 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 188 40 1 1 4 234 188 40 1 1 4 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 49 5 1 1 3 59 49 5 1 1 3 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 139 35 1 175 139 35 1 175
รวมทั้งหมด 1 1 979 90 9 1 1 1 27 1,108 980 90 9 1 1 1 27 1,109