ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 879 87 9 1 1 1 22 1,000 879 87 9 1 1 1 22 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79 6 1 5 91 79 6 1 5 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 49 4 1 5 59 49 4 1 5 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 2 32 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 114 2 116 114 2 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 114 2 116 114 2 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 293 26 3 1 6 329 293 26 3 1 6 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 251 13 1 1 3 269 251 13 1 1 3 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 10 2 2 44 30 10 2 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 225 17 4 1 6 253 225 17 4 1 6 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 225 17 4 1 6 253 225 17 4 1 6 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 168 38 1 1 3 211 168 38 1 1 3 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 3 1 1 2 49 42 3 1 1 2 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 126 35 1 162 126 35 1 162
รวมทั้งหมด 879 87 9 1 1 1 22 1,000 879 87 9 1 1 1 22 1,000