ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 1 33 346 24 4 2 2 378 6 6 384 24 4 1 2 2 417
พืชศาสตร์ 11 11 116 9 1 2 128 127 9 1 2 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 116 9 1 2 128 116 9 1 2 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 16 1 17 64 1 1 66 80 1 1 1 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 16 1 17 16 1 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 64 1 1 66 64 1 1 66
วิทยาศาสตร์ 62 3 2 67 62 3 2 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 1 14 13 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 46 3 1 50 46 3 1 50
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 71 8 1 80 1 1 77 8 1 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 56 6 1 63 56 6 1 63
วท.บ.ประมง 15 2 17 15 2 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 33 3 1 37 5 5 38 3 1 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 33 3 1 37 33 3 1 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 32 1 33 346 24 4 2 2 378 6 6 384 24 4 1 2 2 417