ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 381 74 43 2 1 1 1 503 2,866 586 15 7 3 5 67 3,549 29 6 7 42 3,276 666 58 9 4 6 75 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 55 19 1 75 686 106 5 1 15 813 14 4 18 755 129 5 1 1 15 906
ปวส.ช่างยนต์ 55 19 1 75 55 19 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 109 5 1 3 118 109 5 1 3 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 90 11 1 2 104 90 11 1 2 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 387 79 3 1 10 480 387 79 3 1 10 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 94 11 105 94 11 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 14 4 18 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 187 37 41 1 1 1 268 990 294 5 3 1 1 30 1,324 15 2 7 24 1,192 333 46 4 1 2 38 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 65 3 1 69 65 3 1 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 104 31 41 1 1 178 104 31 41 1 1 178
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 46 10 56 46 10 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 291 108 1 2 1 9 412 291 108 1 2 1 9 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 344 67 2 1 9 423 344 67 2 1 9 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 162 55 2 6 225 162 55 2 6 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 145 54 1 6 206 145 54 1 6 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 2 7 24 15 2 7 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 543 71 1 2 9 626 543 71 1 2 9 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 133 17 2 152 133 17 2 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 101 17 2 120 101 17 2 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 309 37 1 2 5 354 309 37 1 2 5 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 139 18 2 1 160 647 115 5 3 1 2 13 786 786 133 7 3 2 2 13 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 52 4 56 52 4 56
ปวส.ช่างโลหะ 46 1 1 48 46 1 1 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 13 1 1 56 41 13 1 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 216 34 2 2 1 4 259 216 34 2 2 1 4 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 283 65 2 1 8 359 283 65 2 1 8 359
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 14 1 1 92 76 14 1 1 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 72 2 1 1 76 72 2 1 1 76
รวมทั้งหมด 381 74 43 2 1 1 1 503 2,866 586 15 7 3 5 67 3,549 29 6 7 42 3,276 666 58 9 4 6 75 4,094