ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,149 87 10 2 1 4 22 1,275 1,149 87 10 2 1 4 22 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79 6 1 5 91 79 6 1 5 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 49 4 1 5 59 49 4 1 5 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 2 32 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 511 27 4 2 2 7 553 511 27 4 2 2 7 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 374 15 2 2 1 3 397 374 15 2 2 1 3 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 70 9 2 2 83 70 9 2 2 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 3 1 1 70 65 3 1 1 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 323 16 4 1 6 350 323 16 4 1 6 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 16 4 1 6 350 323 16 4 1 6 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 235 38 1 2 4 280 235 38 1 2 4 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 57 2 1 1 2 63 57 2 1 1 2 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 178 36 1 2 217 178 36 1 2 217
รวมทั้งหมด 1,149 87 10 2 1 4 22 1,275 1,149 87 10 2 1 4 22 1,275