ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 19 126 1 3 158 9 19 126 1 3 158
วิทยาศาสตร์ 4 10 52 1 2 69 4 10 52 1 2 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 10 50 1 1 66 4 10 50 1 1 66
อุตสาหกรรมเกษตร 5 9 74 1 89 5 9 74 1 89
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 25 1 27 1 25 1 27
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 8 49 62 5 8 49 62
รวมทั้งหมด 9 19 126 1 3 158 9 19 126 1 3 158