ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 1 2 37 370 22 4 2 3 401 5 5 409 22 4 1 2 5 443
พืชศาสตร์ 17 1 18 153 10 1 1 1 166 170 10 1 1 1 1 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 15 1 16 15 1 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 153 10 1 1 1 166 153 10 1 1 1 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 2 5 3 2 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 2 5 3 2 5
วิทยาศาสตร์ 82 4 2 2 90 82 4 2 2 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 1 14 13 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 66 4 1 2 73 66 4 1 2 73
สัตวศาสตร์และประมง 12 12 95 6 1 102 107 6 1 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 12 12 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 74 4 1 79 74 4 1 79
วท.บ.ประมง 21 2 23 21 2 23
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 40 2 1 43 5 5 47 2 1 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 2 1 43 40 2 1 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 34 1 2 37 370 22 4 2 3 401 5 5 409 22 4 1 2 5 443