ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 7 79 1 1 88 33 158 4 4 4 203 40 237 4 5 5 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 158 4 4 4 203 33 158 4 4 4 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 57 2 3 2 75 11 57 2 3 2 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7 50 1 58 7 50 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 15 51 2 2 70 15 51 2 2 70
วิศวกรรมเครื่องกล 7 79 1 1 88 7 79 1 1 88
ปวส.ช่างยนต์ 7 79 1 1 88 7 79 1 1 88
รวมทั้งหมด 7 79 1 1 88 33 158 4 4 4 203 40 237 4 5 5 291