ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 152 5 1 5 2 165 1,377 60 9 10 2 12 1,470 1,529 65 10 15 2 14 1,635
บริหารธุรกิจ 135 3 1 3 2 144 803 28 7 8 1 7 854 938 31 8 11 1 9 998
ปวส.การจัดการ 67 1 2 70 67 1 2 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 1 28 27 1 28
ปวส.การตลาด 41 2 1 2 46 41 2 1 2 46
บธ.บ.การจัดการ 421 10 4 3 3 441 421 10 4 3 3 441
บธ.บ.การตลาด 186 7 3 2 198 186 7 3 2 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 196 11 3 2 1 2 215 196 11 3 2 1 2 215
บัญชี 17 2 2 21 423 18 2 3 446 440 20 4 3 467
ปวส.การบัญชี 17 2 2 21 17 2 2 21
บช.บ.การบัญชี 423 18 2 3 446 423 18 2 3 446
ศิลปศาสตร์ 151 14 2 1 2 170 151 14 2 1 2 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 95 7 1 1 104 95 7 1 1 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 7 1 1 1 66 56 7 1 1 1 66
รวมทั้งหมด 152 5 1 5 2 165 1,377 60 9 10 2 12 1,470 1,529 65 10 15 2 14 1,635