ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 124 231 2 903 1 13 1,274 124 231 2 904 1 13 1,275
บริหารธุรกิจ 1 1 41 97 2 475 1 4 620 41 97 2 476 1 4 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 9 29 1 175 1 2 217 9 29 1 175 1 2 217
บธ.บ.การตลาด 14 20 137 171 14 20 137 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 48 1 163 2 232 18 48 1 163 2 232
บัญชี 68 108 249 6 431 68 108 249 6 431
บช.บ.การบัญชี 68 108 249 6 431 68 108 249 6 431
ศิลปศาสตร์ 15 26 179 3 223 15 26 179 3 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 16 62 1 87 8 16 62 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 10 117 2 136 7 10 117 2 136
รวมทั้งหมด 1 1 124 231 2 903 1 13 1,274 124 231 2 904 1 13 1,275