ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 91 126 465 1 1 1 685 433 681 5 733 3 2 19 1,876 524 807 5 1,198 4 3 20 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 20 26 126 172 141 131 112 1 3 388 161 157 238 1 3 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 8 10 72 90 8 10 72 90
ปวส.ช่างยนต์ 12 16 54 82 12 16 54 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 99 84 1 3 256 69 99 84 1 3 256
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 72 32 28 132 72 32 28 132
วิศวกรรมไฟฟ้า 25 49 161 1 1 237 173 293 3 301 1 2 8 781 198 342 3 462 2 3 8 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 11 17 73 101 11 17 73 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 13 52 1 1 75 8 13 52 1 1 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 19 36 61 6 19 36 61
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 60 82 1 1 192 48 60 82 1 1 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 124 1 123 1 1 315 65 124 1 123 1 1 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 64 1 40 2 123 16 64 1 40 2 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 45 1 56 1 4 151 44 45 1 56 1 4 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 23 91 1 135 65 136 1 141 3 346 85 159 1 232 4 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 23 91 1 135 20 23 91 1 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 136 1 141 3 346 65 136 1 141 3 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 28 87 141 54 121 1 179 1 5 361 80 149 1 266 1 5 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 19 41 76 16 19 41 76
ปวส.ช่างโลหะ 10 9 46 65 10 9 46 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 95 1 148 1 3 280 32 95 1 148 1 3 280
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 26 31 2 81 22 26 31 2 81
รวมทั้งหมด 91 126 465 1 1 1 685 433 681 5 733 3 2 19 1,876 524 807 5 1,198 4 3 20 2,561