ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,599 122 9 8 3 4 33 1,778 9 9 1,608 122 9 8 3 4 33 1,787
การออกแบบ 538 41 4 1 2 8 594 9 9 547 41 4 1 2 8 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 192 19 4 215 192 19 4 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 153 13 3 1 1 171 153 13 3 1 1 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 193 9 1 1 1 3 208 193 9 1 1 1 3 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 264 23 1 1 1 2 292 264 23 1 1 1 2 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 180 15 1 196 180 15 1 196
ทล.บ.เซรามิก 84 8 1 1 2 96 84 8 1 1 2 96
ศิลปกรรม 333 22 1 4 4 364 333 22 1 4 4 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 333 22 1 4 4 364 333 22 1 4 4 364
สถาปัตยกรรม 464 36 3 3 1 2 19 528 464 36 3 3 1 2 19 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 9 1 10 9 1 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 161 20 1 1 1 11 195 161 20 1 1 1 11 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 294 16 2 2 2 7 323 294 16 2 2 2 7 323
รวมทั้งหมด 1,599 122 9 8 3 4 33 1,778 9 9 1,608 122 9 8 3 4 33 1,787