ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 108 188 2 823 8 1,129 108 188 2 824 8 1,130
บริหารธุรกิจ 1 1 39 80 2 421 3 545 39 80 2 422 3 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 5 13 1 108 1 128 5 13 1 108 1 128
บธ.บ.การตลาด 9 14 71 94 9 14 71 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 39 1 139 2 199 18 39 1 139 2 199
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 14 103 124 7 14 103 124
บัญชี 55 84 228 3 370 55 84 228 3 370
บช.บ.การบัญชี 55 84 228 3 370 55 84 228 3 370
ศิลปศาสตร์ 14 24 174 2 214 14 24 174 2 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 16 61 1 85 7 16 61 1 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 8 113 1 129 7 8 113 1 129
รวมทั้งหมด 1 1 108 188 2 823 8 1,129 108 188 2 824 8 1,130