ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 3,719 393 18 10 2 1 44 4,187 28 28 3,748 393 18 10 2 1 44 4,216
บริหารธุรกิจ 1 1 2,483 224 11 7 1 1 38 2,765 28 28 2,512 224 11 7 1 1 38 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 217 8 1 19 245 217 8 1 19 245
บธ.บ.การจัดการ 476 46 2 3 527 476 46 2 3 527
บธ.บ.การตลาด 536 69 2 2 5 614 536 69 2 2 5 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 261 33 2 5 301 261 33 2 5 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 488 56 3 4 1 6 558 488 56 3 4 1 6 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 505 12 1 1 1 520 505 12 1 1 1 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 732 106 4 1 5 848 732 106 4 1 5 848
บช.บ.การบัญชี 732 106 4 1 5 848 732 106 4 1 5 848
ศิลปศาสตร์ 504 63 3 3 1 574 504 63 3 3 1 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 240 45 1 3 1 290 240 45 1 3 1 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 199 16 1 216 199 16 1 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 65 2 1 68 65 2 1 68
รวมทั้งหมด 1 1 3,719 393 18 10 2 1 44 4,187 28 28 3,748 393 18 10 2 1 44 4,216