ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 320 31 48 1 2 2 404 2,921 387 18 7 2 10 39 3,384 30 5 2 37 3,271 423 66 8 4 10 43 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 427 61 1 1 1 6 497 427 61 1 1 1 6 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 136 13 149 136 13 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 125 38 1 5 169 125 38 1 5 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 1 1 1 59 56 1 1 1 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 110 9 1 120 110 9 1 120
วิศวกรรมเครื่องกล 69 6 1 76 618 61 6 1 1 2 7 696 10 3 13 697 70 6 2 1 2 7 785
ปวส.ช่างยนต์ 69 6 1 76 69 6 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 109 4 1 2 116 109 4 1 2 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 359 48 4 1 1 1 4 418 359 48 4 1 1 1 4 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 50 47 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 103 6 1 1 1 112 103 6 1 1 1 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 154 14 39 207 848 142 5 4 1 3 12 1,015 20 2 2 24 1,022 158 44 4 1 3 14 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 85 14 39 138 85 14 39 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 370 38 2 1 3 6 420 370 38 2 1 3 6 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 307 74 1 2 4 388 307 74 1 2 4 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 26 2 28 26 2 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 112 28 2 1 2 145 112 28 2 1 2 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 2 2 24 20 2 2 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 416 43 2 1 2 6 470 416 43 2 1 2 6 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 104 14 2 1 121 104 14 2 1 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 312 29 1 2 5 349 312 29 1 2 5 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 97 11 9 2 2 121 612 80 4 2 8 706 709 91 13 2 2 10 827
ปวส.ช่างโลหะ 21 1 22 21 1 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 9 8 2 2 61 40 9 8 2 2 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 2 38 36 2 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 369 56 2 1 5 433 369 56 2 1 5 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 242 24 2 1 3 272 242 24 2 1 3 272
รวมทั้งหมด 320 31 48 1 2 2 404 2,921 387 18 7 2 10 39 3,384 30 5 2 37 3,271 423 66 8 4 10 43 3,825