ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 146 5 1 6 2 160 1,031 28 8 7 2 6 1,082 1,177 33 9 13 2 8 1,242
บริหารธุรกิจ 131 3 1 4 2 141 602 14 6 5 1 2 630 733 17 7 9 1 4 771
ปวส.การจัดการ 62 1 63 62 1 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 1 1 2 35 31 1 1 2 35
ปวส.การตลาด 38 2 1 2 43 38 2 1 2 43
บธ.บ.การจัดการ 230 5 2 2 239 230 5 2 2 239
บธ.บ.การตลาด 97 2 2 1 102 97 2 2 1 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 139 3 3 1 1 147 139 3 3 1 1 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 4 1 1 142 136 4 1 1 142
บัญชี 15 2 2 19 314 9 2 3 328 329 11 4 3 347
ปวส.การบัญชี 15 2 2 19 15 2 2 19
บช.บ.การบัญชี 314 9 2 3 328 314 9 2 3 328
ศิลปศาสตร์ 115 5 2 1 1 124 115 5 2 1 1 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 3 1 77 73 3 1 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 2 1 1 1 47 42 2 1 1 1 47
รวมทั้งหมด 146 5 1 6 2 160 1,031 28 8 7 2 6 1,082 1,177 33 9 13 2 8 1,242