ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41 4 2 47 348 25 2 4 2 3 2 386 17 2 2 1 22 406 31 4 6 2 3 3 455
พืชศาสตร์ 7 7 77 6 1 1 1 1 87 6 2 8 90 6 2 1 1 1 1 102
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24 3 1 1 29 24 3 1 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 53 3 1 1 58 53 3 1 1 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 2 8 6 2 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 19 3 22 75 7 1 1 84 94 10 1 1 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 19 3 22 19 3 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 75 7 1 1 84 75 7 1 1 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 1 2 14 119 9 1 1 130 130 10 2 1 1 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 1 1 10 8 1 1 10
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 89 1 90 89 1 90
วท.บ.ประมง 30 9 1 40 30 9 1 40
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 77 3 1 3 1 85 11 2 1 14 92 5 1 3 2 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 58 3 1 3 65 58 3 1 3 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 1 20 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 2 1 14 11 2 1 14
รวมทั้งหมด 41 4 2 47 348 25 2 4 2 3 2 386 17 2 2 1 22 406 31 4 6 2 3 3 455