ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 978 77 9 2 1 4 16 1,087 978 77 9 2 1 4 16 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 6 1 3 81 71 6 1 3 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 2 30 28 2 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 43 4 1 3 51 43 4 1 3 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 433 25 3 2 2 6 471 433 25 3 2 2 6 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 305 13 2 2 1 4 327 305 13 2 2 1 4 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 9 1 1 74 63 9 1 1 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 3 1 1 70 65 3 1 1 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 287 14 4 1 4 310 287 14 4 1 4 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 287 14 4 1 4 310 287 14 4 1 4 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 187 32 1 2 3 225 187 32 1 2 3 225
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 135 30 1 1 167 135 30 1 1 167
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 52 2 1 1 2 58 52 2 1 1 2 58
รวมทั้งหมด 978 77 9 2 1 4 16 1,087 978 77 9 2 1 4 16 1,087