ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 978 77 9 2 1 4 16 1,087 978 77 9 2 1 4 16 1,087
วิศวกรรมไฟฟ้า 504 31 4 2 2 9 552 504 31 4 2 2 9 552
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 9 1 1 74 63 9 1 1 74
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 305 13 2 2 1 4 327 305 13 2 2 1 4 327
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 3 1 1 70 65 3 1 1 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 2 30 28 2 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 43 4 1 3 51 43 4 1 3 51
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 287 14 4 1 4 310 287 14 4 1 4 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 287 14 4 1 4 310 287 14 4 1 4 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 187 32 1 2 3 225 187 32 1 2 3 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 52 2 1 1 2 58 52 2 1 1 2 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 135 30 1 1 167 135 30 1 1 167
รวมทั้งหมด 978 77 9 2 1 4 16 1,087 978 77 9 2 1 4 16 1,087