ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 1 17 339 21 4 1 3 368 3 3 358 21 4 1 1 3 388
พืชศาสตร์ 7 1 8 128 9 1 1 139 135 9 1 1 1 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 128 9 1 1 139 128 9 1 1 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 37 1 38 37 1 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 1 35 34 1 35
วิทยาศาสตร์ 79 5 2 2 88 79 5 2 2 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 1 11 10 1 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 66 5 1 2 74 66 5 1 2 74
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 65 5 1 71 72 5 1 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 53 3 1 57 53 3 1 57
วท.บ.ประมง 12 2 14 12 2 14
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 30 2 32 3 3 35 2 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 2 32 30 2 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 16 1 17 339 21 4 1 3 368 3 3 358 21 4 1 1 3 388