ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 27 1 29 24 256 6 2 1 1 290 25 283 7 2 1 1 319
บริหารธุรกิจ 1 27 1 29 23 220 5 2 1 251 24 247 6 2 1 280
ปวส.การจัดการ 1 15 1 17 16 1 1 18 1 31 2 1 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 1 6 7 1 18 19
บธ.บ.การจัดการ 13 78 1 92 13 78 1 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 81 1 1 90 7 81 1 1 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 39 2 1 44 2 39 2 1 44
ศิลปศาสตร์ 1 36 1 1 39 1 36 1 1 39
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 36 1 1 39 1 36 1 1 39
รวมทั้งหมด 1 27 1 29 24 256 6 2 1 1 290 25 283 7 2 1 1 319