ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 146 5 1 6 2 160 1,089 31 9 7 2 6 1,144 1,235 36 10 13 2 8 1,304
บริหารธุรกิจ 131 3 1 4 2 141 611 17 7 5 1 2 643 742 20 8 9 1 4 784
ปวส.การจัดการ 62 1 63 62 1 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 1 1 2 35 31 1 1 2 35
ปวส.การตลาด 38 2 1 2 43 38 2 1 2 43
บธ.บ.การจัดการ 238 6 3 2 249 238 6 3 2 249
บธ.บ.การตลาด 97 2 2 1 102 97 2 2 1 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 140 5 3 1 1 150 140 5 3 1 1 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 4 1 1 142 136 4 1 1 142
บัญชี 15 2 2 19 362 9 2 3 376 377 11 4 3 395
ปวส.การบัญชี 15 2 2 19 15 2 2 19
บช.บ.การบัญชี 362 9 2 3 376 362 9 2 3 376
ศิลปศาสตร์ 116 5 2 1 1 125 116 5 2 1 1 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 74 3 1 78 74 3 1 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 2 1 1 1 47 42 2 1 1 1 47
รวมทั้งหมด 146 5 1 6 2 160 1,089 31 9 7 2 6 1,144 1,235 36 10 13 2 8 1,304