ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 120 1 1 1 129 41 444 2 23 3 1 6 520 1 1 47 565 3 24 3 2 6 650
พืชศาสตร์ 1 27 1 29 12 88 3 3 106 13 115 4 3 135
ปวส.พืชศาสตร์ 1 27 1 29 1 27 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 88 3 3 106 12 88 3 3 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วิทยาศาสตร์ 1 43 1 45 1 43 1 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 43 1 45 1 43 1 45
สัตวศาสตร์และประมง 3 58 1 62 11 147 1 2 161 14 205 1 2 1 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 38 39 1 38 39
ปวส.ประมง 2 20 1 23 2 20 1 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 112 2 124 10 112 2 124
วท.บ.ประมง 1 35 1 37 1 35 1 37
อุตสาหกรรมเกษตร 2 35 1 38 14 103 1 13 2 2 135 1 1 16 139 2 13 2 2 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 31 1 34 2 31 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 47 1 4 1 56 3 47 1 4 1 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 56 9 1 2 79 11 56 9 1 2 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 6 120 1 1 1 129 41 444 2 23 3 1 6 520 1 1 47 565 3 24 3 2 6 650