ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 605 32 3 1 2 643 605 32 3 1 2 643
บริหารธุรกิจ 341 21 3 365 341 21 3 365
บธ.บ.การจัดการ 108 6 114 108 6 114
บธ.บ.การตลาด 109 12 1 122 109 12 1 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 76 3 2 81 76 3 2 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 48 48 48 48
บัญชี 250 9 1 2 262 250 9 1 2 262
บช.บ.การบัญชี 250 9 1 2 262 250 9 1 2 262
ศิลปศาสตร์ 14 2 16 14 2 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 2 16 14 2 16
รวมทั้งหมด 605 32 3 1 2 643 605 32 3 1 2 643