ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 49 54 33 146 4 4 187 38 195 4 4 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 146 4 4 187 33 146 4 4 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 51 2 3 67 11 51 2 3 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7 47 1 55 7 47 1 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 15 48 2 65 15 48 2 65
วิศวกรรมเครื่องกล 5 49 54 5 49 54
ปวส.ช่างยนต์ 5 49 54 5 49 54
รวมทั้งหมด 5 49 54 33 146 4 4 187 38 195 4 4 241